'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

800.000 kr. til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet har innvilget Hurum kommunes søknad om tilskudd til styrkning av helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet har i år 100 millioner kroner å gi bort i tilskudd til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i norske kommuner. Av 177 søknader som Helsedirektoratet har mottatt, er det kun 40 kommuner som har fått innvilget sin søknad. En av de som få nyte godt av tilskuddordningen er Hurum kommune som får hele 800.000 kroner.

- Hurum kommune har brukt midlene som ble gitt i rammetilskudd de tre siste årene (1,5 millioner kroner) til å styrke helsesøster- og jordmortjenesten. Med flere oppgaver og økt behov for veiledning til våre brukere ser vi at vi trenger å styrke vår fagenhet ytterligere, sier Hilde Vedeler, helsesøster og avdelingsleder for forebyggende helsetjeneste i Hurum kommune.

Solid søknad

I sin vurdering har Helsedirektoratet blant annet lagt vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og fremdriftsplan. I tildelingsbrevet stod det også at Hurum kommune leverte en solid søknad som gjorde at kommunen nå får tildelt det maksimale tilskuddsbeløpet på 800.000 kroner.

- Det er jo helt utrolig at Hurum kommune er blant de 40 som får tilskudd i 2016, sier Vedeler som kan fortelle at pengene vil gå til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med ny personell (100% prosjektstilling), øke flerfaglig samarbeid samt bedre tilgjengelighet for de ulike målgruppene.

Et barn på besøk hos helsesøster

Prioriterer flere tiltak

Helsedirektoratets hovedmål for tilskuddsordningen er å gi brukerne bedre kvalitet på tjenestetilbudet. Dette skal gjøres ved å styrke kapasiteten og kvaliteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, styrke arbeidet i kommunen rundt barn, unge, gravide og deres familier samt stimulere til økt flerfaglig samarbeid rundt de ulike målgruppene.

Hurum kommune skal bruke de øremerkede midlene fra Helsedirektoratet på flere tiltak i 2016. Helsestasjonen ønsker blant annet å jobbe flerfaglig ut mot ulike grupper i skolehelsetjenesten. Samtidig ønsker virksomheten å ha mer tid til elever som ikke alt har utviklet alvorlige problemer.

- I dag ser vi at tiden vi tilbringer på skolen går til undervisning samt til å møte elever som allerede trenger oppfølging. Kan vi bruke ressursene på mer helsefremmende og forebyggende arbeid, vil det være en god investering både for barn og unge og samfunnet for øvrig, sier Vedeler, og legger til:

- Vi ser også at stadig flere mødre trenger en helsestasjon der de kan møte opp uten timeavtaler. Ofte er det snakk om yngre mødre som trenger tett oppfølgning og veiledning. Disse familiene ønsker vi å imøtekomme på et tidlig tidspunkt slik at vi kan forebygge uheldige utviklinger.

Hurum kommune har søkt tilskudd til følgende tiltak:

- Øke fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak
- Arrangere åpen helsestasjonsdag
- Tilby flere familier TIBIR-rådgivning (foreldreveiledning)
- Følge opp vekt/høyde til skolebarn på 3. og 8. trinn
- Implementere handlingsplan "Barn som bekymrer"
- Tilby HPV-vaksine til alle jenter mellom 16 og 25 år
- Holde ICDP-kurs (foreldreveiledning)
- Øke tilstedeværelse på skoler
- Styrke flerfaglig samarbeid