'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Forbudt å bruke elsykkel i utmark

Til tross for at elsyklister etter trafikkreglene likestilles med andre syklister, er det fortsatt forbudt å bruke elsykkel i marka.

Allerede i mars 2015 skjedde det endringer i kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel som innebærer at elsyklister etter trafikkreglene likestilles med andre syklister og faller ikke lenger inn under definisjonen «motorvogn». Selv om elsykler er å betrakte som sykler etter kjøretøyforskriften, vil elsykler fortsatt omfattes av motorferdsellovens virkeområde da denne gjelder kjøretøy drevet av motor. Dette innebærer at bruk av elsykler i utmark er forbudt. Forbudet gjelder også på veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil (f.eks. turvei).

En kvinne på tur med elsykkel

For at elsykling i utmark skal bli lovlig, må det en endring til i en rekke lover og forskrifter. Forslag til endringer ligger til behandling i Stortingets energi- og miljøkomité. Det er lite hensiktsmessig å ha et absolutt forbud mot elsykler i utmark, da et slik forbud er til hinder for økt bruk av elsykler som miljøvennlig framkomstmiddel. Men større bruk av elsykler vil bidra til å øke både konfliktnivået mellom gående og syklende og slitasje på naturen. Derfor har Buskerud fylkeskommune i sin høringsuttalelse gått inn for å åpne for bruk av elsykkel i utmark, men begrenset til vei og opparbeidet sti.

Saken blir sannsynligvis tatt opp i Stortinget i slutten av oktober. Derfor må man vente en god stund til før det eventuelt kommer lovendring som tillater elsykkel i utmark.

Kilde: Buskerud fylkeskommune

Les mer: Vil slippe til elsykler i utmark