'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Slik skal Holmsbu sikres mot brann

En ny brannsikringsplan for Holmsbu skal bl.a. forhindre spredning av brann i den verneverdige trehusbebyggelsen.

Etter katastrofebrannen i Lærdal i 2014, der flammene totalskadet 42 bygninger og gjorde 71 mennesker husløse, har Riksantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap hatt stort fokus på brannsikring av verneverdige trehusmiljø. I Norge finnes det 180 slike trehusmiljøer i dag, og et av dem ligger i idylliske Holmsbu. 

– Tett trehusbebyggelse utgjør en stor risiko for brann på grunn av stor spredningsfare om det ikke er gjennomført branntiltak i området. Trehusbebyggelsen i Holmsbu består av om lag 100 eiendommer med stor verneverdi og som må ses på som uerstattelig. Disse verdiene kan ikke gjenskapes. Brenner de ned, er de tapt for alltid, sier overingeniør i Hurum Brannvesen, Jarle Haugsrud.

Overingeniør i Hurum Brannvesen, Jarle Haugsrud, og jurist i planavdelingen i Hurum kommune, Anita Kotte Syversen poserer i Holmsbu

Bildetekst: Overingeniør i Hurum Brannvesen, Jarle Haugsrud, og jurist i planavdelingen i Hurum kommune, Anita Kotte Syversen, er storfornøyde med at en brannsikringsplan for Holmsbu sentrum er nå på plass. Nå gjenstår arbeidet med å sette tiltakene ut i livet.

 

Nedsatt prosjektgruppe

Sammen med jurist i planavdelingen i Hurum kommune, Anita Kotte Syversen, og flere andre representanter fra Hurum kommune har Haugsrud siden mars 2015 vært med i en egen prosjektgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en brannsiktingsplan for Holmsbu med konkrete forebyggende og brannbegrensende tiltak. Prosjektgruppen fikk også i mandat å utarbeide en lokal brannforskrift som gir brannvesenet lettere adgang til å gjennomføre tilsyn i utsatte bygninger og områder. 

– ROS-analysen som ble utarbeidet av Hurum brannvesen i fjor avdekker utfordringer vi står overfor i dag, bl.a. i forhold til en brann i Holmsbu sentrum. Den peker nettopp på at forebygging av brann er det beste virkemiddelet vi har, og at en god brannsikringsplan, sammen med den lokale forskriften om tilsyn, vil forenkle det krevende brannsikringsarbeidet, forklarer Haugsrud. 

Befaring i Risør

Som en del av researcharbeidet har prosjektgruppen vært på besøk i Risør, som har i likhet med Holmsbu sentrum en verneverdig trehusbebyggelse som står på Riksantikvarens liste.

– Risør kommune har kommet langt i brannsikringsarbeidet. Vi fikk en grundig veiledning i forhold til prosessen med utarbeidelse av brannsikringsplanen og en rundtur i sentrum for å se på konkrete tiltak som skal hindre at branntilløp utvikler seg til storbrann, forteller Anita Kotte Syversen. 

Prosjektgruppen har også vært på befaring i Holmsbu. Å kartlegge brannsikkerheten i sentrum ved å se hvordan en eventuell brann kan spre seg i trehusbebyggelsen samt vurdere hvilke muligheter man har til å begrense spredningen, har vært avgjørende. Det ble utarbeidet et kart over hvilke områder som skulle omfattes av brannsikringsplanen. Holmsbu sentrum ble delt i fire soner: Støaveien, Storgaten/Skolegaten, Bugtegaten/Kaningaten og Torvet/Thomasløkken, og det ble foretatt befaring i alle husstander i de aktuelle sonene. 

– På vår befaringsrunde ble vi tatt godt imot av samtlige innbyggere og velforeningen i Holmsbu. Kartleggingen i de fire sonene ga oss en god oversikt over hvilke brannsikringstiltak som allerede fantes i bebyggelsen og hvilke utfordringer brannvesenet stod overfor, sier Kotte Syversen.  

Foreslår flere tiltak

På grunn av de vurderingene som er gjort gjennom arbeidet med brannsikringsplanen, foreslår prosjektgruppen følgende tiltak:  
• Alle næring- og beboelseshus får installert alarmanlegg med direktekobling til alarmsentral
• Det etableres stasjonære slukkeanlegg eller fasadesprinkling
• Brannforsyningen i sentrum søkes bygget ut i henhold til hovedplanene for vann
• Det etableres brannposter i områder hvor bebyggelsen er ekstra tett og der det er vanskelig for brannvesenets store bilder å komme frem
• Brannvesenet anskaffer fremskutt enhet med tilpasset utstyr som kan slå ned en brann i startfasen
• Det etableres en ny renovasjonsordning som består av nedgravde søppelanlegg, felles låsbare «sjøboder» samt lite brennbare søppelbeholdere der det er nødvendig

– Tiltakene som er foreslått vil både hver for seg og samlet bidra til en vesentlig bedre brannsikkerhet i Holmsbu. De vil forebygge at brann oppstår og ikke i minst bidra til at konsekvensene av et branntilfelle blir mindre, sier Jarle Haugsrud.

Brannsikringsplanen, som ble lagt frem for kommunestyret og vedtatt i mars i år, peker på hvilke tiltak som anses for nødvendige og hensiktsmessige i brannsikringsarbeidet, og jobben videre er å få satt disse ut i livet. Det er avsatt 200.000 kroner til videre arbeid, og kommunen vurderer å opprette en prosjektstilling som blir ansvarlig for å ta det praktiske arbeidet videre. 

Tilskudd fra Riksantikvaren

Nylig fikk Hurum kommune tildelt 250.000 kroner i økonomisk tilskudd fra Riksantikvaren. Midlene skal gå til sikring av trehusbebyggelsen i Holmsbu. 

– Tilskuddet skal gå til innkjøp av fire utvendige brannslanger i Holmsbu sentrum, to i hver sin ende av Bugtegaten og to i Thomasløkka. Dette er områder med smale og trange veier, og nettopp her vil det være hensiktsmessig at man kan starte slukkingen raskt før brannvesenet er på stedet, forteller Anita Kotte Syversen.