'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Valgt ut som språkkommune

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 27 kommuner til å være språkkommuner i 2016. Hurum er en av dem.

– Dette er gode nyheter for barnehagene og skolene i Hurum, sier barnehagefaglig rådgiver i Hurum kommune, Marianne Blichfeldt, før hun legger til:

– Helhetlig satsing på språk, lesing og skriving er viktig fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, og Hurum kommune vil være med og ta et ansvar for å forbedre barn og unges språkferdigheter.

I alt søkte 48 kommuner og fire fylkeskommuner om å bli med på satsingen. De i alt 27 kommunene og fylkeskommune som nå får status som språkkommuner, er spredt utover store deler av landet. I Buskerud er det bare Hurum og Drammen som er valgt ut. 

Alvorlige lese- og skriveutfordringer

Språkkommuner er en del av regjeringens satsing Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø samt gjøre skoleelever bedre til å lese og skrive. På nasjonale prøver i lesing høsten 2015 var 21 prosent av jentene og hele 27 prosent av guttene på 5. trinn på det laveste mestringsnivået i lesing (tall for hele Norge)

– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og mange elever har leseferdigheter under kritisk grense. Skal vi styrke arbeidet med språk og få flere elever til å lese og skrive bedre, må vi satse lokalt og vi må starte allerede i barnehagen, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

En liten jenter leser

Helhetlig innsats

Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at språkkommunene skal ha en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående skoler. Om lag 30 millioner kroner er satt av til prosjektet. Dette er midler som skal brukes til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Hurum kommune får 511.000 kroner til delvis frikjøp av ressurslærere samt faglig støtte underveis.

– Meningen er at lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving. Gjennom dette samarbeidet får vi tilgang til mange faglige ressurser og gode verktøy som er med på å styrke vårt språkarbeid, forklarer Blichfeldt.

Det er opprettet en egen prosjektgruppe som jobber med språksatsningen. Denne består av Marianne Blichfeldt (Hurum kommune), Hanne Lien Aaberg (Sætre skole), Gry Henriksen (Slingrebekken barnehage), Gry Bente Brosø (Folkestad oppvekstsenter), Hilde Weseth (Grytnes ungdomsskole) samt Trude Eide (Kana barnehage). Sammen skal de utarbeide en språkstrategi med konkrete tiltak som skal settes i verk i alle kommunens skoler og barnehager. I tillegg vil også de private barnehagene i kommunen inviteres til å delta i satsningen.

Strategien skal sendes til Utdanningsdirektoratet innen november 2016. Prosjektet avsluttes i 2017. Deretter skal Hurum kommune fortsette å jobbe med språksatsingen på egenhånd.