'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Smart Hurum

"Smarte byer" er et begrep som brukes over hele verden, og som forklarer hvordan byer og bygder skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn. Arbeid med "Smarte byer" gir mer moderne og mer effektive måter å gi kommunale tjenester på.

 

Hva ønsker vi å oppnå i Hurum?

  • Skape økt samarbeid og delingskultur mellom kommune, næringsliv, forskning og lokalsamfunn
  • Involvere innbyggere i utviklingen, og sette innbyggere og brukere i sentrum
  • Øke kompetanse om bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon
  • Realisere smarte prosjekter som skaper bærekraftig næringsvekst
  • Skape smarte prosjekter som gir innbyggere mulighet til å benytte moderne teknologi som hjelpemidler i hverdagen
  • Utvikle smarte løsninger som gir kommunen mulighet til å yte bedre og mer effektive tjenester til sine innbyggere.

FNs bærekraftsmål: 1. Utrydde fattigdom. 2. Utrydde sult. 3. God helse. 4. God utdanning. 5. Likestilling mellom kjønnene. 6. Rent vann og gode sanitærforhold. 7. Ren energi for alle. 8. Anstendig arbeid og økonoomisk vekst. 9. Innovasjon og infrastruktur. 10. Mindre ulikhet. 11. Bærekraftige byer og samfunn. 12. Ansvarlig forbruk og produksjon. 13. Stoppe klimaendringene. 14. Liv under vann. 15. Liv på land. 16. Fred og rettferdighet. 17. Samarbeid for å nå målene.

 

 

 

 

 

Hva er Smart Hurum?

"Smart Hurum" er et kommunalt initiativ som skal legge til rette for å utforske og teste nye løsninger. Forsknings- og innovasjonsmiljøer koples mer direkte mot konkrete prosjekter for utvikling av bedre tjenester til kommunens innbyggere.
Programmet driftes gjennom en styringsgruppe og programgruppe, og rådmannen er ansvarlig for prosjektet. De ulike enhetene i kommunen er representert i programgruppen for å oppnå tett samarbeid på tvers i organisasjonen. I tillegg er næringslivet og Asker kommune aktive deltakere. Gjennom sammenslåingen med Røyken og Asker, tar Hurum en aktiv del i arbeidet med å utvikle smarte løsninger også i den nye kommunen.

Smart Hurum logo

 

 

 

Hvordan gjør vi det, og hvordan kan du være med og bidra?

"Smart Hurum" skal være en adressat og katalysator for gode idéer som kan gi vekst og utvikling for samfunnet gjennom å ta i bruk bl.a. ny teknologi og nye samarbeidsformer.

Både eksisterende og nye prosjekter kan innlemmes i "Smart Hurum"-programmet. "Smart Hurum" skal sørge for at informasjon om de mulighetene som ligger i samarbeidsformen i programmet når fram til alle kommunens resultatenheter, foretak og samarbeidspartnere. Proogrammet skal også legge til rette for møtesteder slik at innovasjon og nye ideer kan oppstå og utvikles på tvers av organisasjoner og kompetanseområder, næringsliv og brukere. Ideer utvikles til konkrete prosjekter der enten kommunen eller næringslivet leder prosjektene.

"Smart Hurum" skal søke innspill fra kommunens driftsorganisasjon, næringslivet og innbyggere for å fange opp innspill og ideer knyttet til bærekraftige innovasjonsprosjekter. "Smart Hurum" er summen av gode og kreative ideer og prosjekter som kan knyttes til bærekraft og innovasjon som løftes frem i hurumsamfunnet.

Når prosjekter realiseres i "Smart Hurum" vil kommunen får verdi gjennom mer effektive løsninger og reduserte kostnader, næringslivet vil få økt konkurransekraft og mulighet til å vokse, og innbyggere og ansatte vil oppleve at bedre tjenester og løsninger vil skape en enklere hverdag og bidra til økt fokus på bærekraftig samfunnsutvikling.

Alle i Hurum kan delta i "Smart Hurum" – det handler bare om å engasjere seg og la gode ideer komme frem i lyset!

 

Kontakt

Ta kontakt dersom du har ideer du vil dele, eller om du har andre spørsmål knyttet til "Smart Hurum":
Hilde Marie Wold: hilde.wold@smartinnovationnorway.com
Linn Tautra Grønseth: Linn.Gronseth@hurum.kommune.no